U bent hier: Home  »  blog

Nominatie HR Talent of the Year

Dankzij mijn visie en aanpak ben ik genomineerd voor HR Talent of the Year én ben ik door naar de halve finale! In de aanloop naar de finalerondes beantwoordde ik pittige vragen van de jury. In dit blog lees je mijn visie op het vak en laat ik je zien waarin ik het verschil wil maken.

“Door het inzetten van creativiteit en spel zullen mensen, ook in uitdagende situaties, durven nadenken over nieuwe, ongebruikelijke strategieën en manieren van aanpak."

Vraag 1: Waar zou de ultieme HR-afdeling zich mee bezig houden? En hoe is dit nu in de praktijk?

De ultieme HR-afdeling denkt als strategisch partner mee met de business. Ze betrekt actief (huidige en potentiële) medewerkers bij de organisatiemissie en bundelt hun krachten en talenten om de missie te verwezenlijken. 

HR kan dit doen door de juiste omstandigheden te creëren waarin innovatie, eigenaarschap en maatschappelijke waarden kunnen gedijen. De ultieme HR-afdeling heeft daarom aandacht voor diversiteit aan visies, relaties, interacties en type medewerkers. HR speelt een belangrijke rol bij het respecteren en waarderen van deze verschillen. Een stimulerende werkomgeving ontstaat ook door het inzetten van nieuwe, flexibele organisatievormen en –principes, waarmee vroegtijdig ingespeeld kan worden op signalen, trends en ontwikkelingen uit de externe en interne omgeving. Om werkelijke verandering te realiseren zal de focus van HR moeten liggen op 1) het denken in krachtenvelden van systemen/patronen en 2) het ontwikkelen van de complete mens (gestoeld op meervoudige intelligentie, (werk)plezier en zingeving).

Vraag 2: Wat maakt jou als HR-professional onderscheidend?

Ik heb CIOS en Sport, Gezondheid en Management gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige in vitaliteit en inzetbaarheid. Tijdens mijn studie kreeg ik PTSS en een zware burn-out. Deze ervaring heeft grote invloed gehad op de keuzes die ik heb gemaakt tijdens mijn opleidingen. Ik heb mijn carrière een geheel nieuwe wending gegeven. 

De zelfkennis en inzichten die ik had opgedaan, stimuleerden mijn ongeremde energie en enthousiasme om mensen en organisaties te helpen bij hun ontwikkeling. Ik heb geleerd om met tegenslagen om te gaan en mijn doelen te bereiken. 

Mijn doel is om mensen terug te brengen naar hun essentie, hun missie en identiteit. 

In mijn werk heb ik aandacht voor de complete mens (op fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend niveau) in samenhang met haar (werk)omgeving en de maatschappij. Ik kies voor ongebaande paden en verbind inzichten en methoden uit diverse vakgebieden. Spel en creativiteit zijn daarin onmisbaar. Opschudden, inspireren, verfrissen, taboes doorbreken en ongekende talenten van mensen blootleggen, dat is wat ik doe. Iedereen is een held, als je de moeite neemt om eruit te halen wat erin zit!

Mijn nieuwsgierigheid en verwondering heb ik omgezet in een boek over vitaliteit en duurzaam organiseren.

Vraag 3: Welke maatschappelijke thema's hebben de grootste invloed op jouw vak en waarom?

In de evolutie van werk is een verschuiving te zien van tijdperken: van agrarisch naar industrieel en vervolgens naar het informatietijdperk van de kenniswerker (voornamelijk gestoeld op linksbreinige kwaliteiten). We bevinden ons nu in het conceptuele tijdperk: (kennis)werk wordt uitbesteed naar het buitenland (globalisering) óf wordt overgenomen door technologieën (digitalisering, robotisering, en AI).  

Vaardigheden van de kenniswerker zijn ontoereikend geworden en kwaliteiten waarmee wij ons onderscheiden van computers en robots, worden belangrijker. HR zal talentmanagement naar een nieuw niveau moeten tillen door vooral aandacht te hebben voor ontwikkeling van rechterbrein-kwaliteiten (creativiteit, empathie (soft skills), spel/humor, ontwerp, intuïtie en holistische benaderingen). 

Steeds meer mensen beginnen voor zichzelf. Ook demografische ontwikkelingen (gevolg ‘war for talent’) en toenemende immigratiestromen vragen om duurzaam diversiteitsbeleid, dat wendbaarheid en leervermogen van de organisatie waarborgt. HR dient hiermee rekening te houden bij employeebranding. 

Hoewel de connectiviteit in de wereld toeneemt, zie ik een verarming in échte connectie tussen mensen. Veel erger: mensen verliezen het contact met zichzelf (hun behoeften, emoties, drijfveren). Momenteel slikken 1 miljoen Nederlanders antidepressiva en 13% van de werknemers ervaart burn-out klachten (vooral jonge mensen). Dit brengt de noodzaak tot zingeving, duurzaamheid (in breedste zin van het woord) en integriteit aan het licht.

Vraag 4: Wat is het effect van diversiteit in je organisatie? Wat levert het je op?

De kern van diversiteit begint met het bewustzijn dat er in verschillende contexten verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Mensen zijn niet gelijk aan elkaar, maar zijn gelijkwaardig! 

Verschil in afkomst, overtuigingen en waarden, behoeften, vaardigheden en gedragspatronen, kan echter leiden tot verdeeldheid en conflict. Slechte relationele interacties resulteren in slechte samenwerking tussen medewerkers en teams onderling en/of met de klant. Dit heeft directe gevolgen voor de organisatieuitkomsten.

Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan groei, versnelling van (verander)processen en innovatie. Het verrijkt, brengt energie en is de basis van creativiteit. In de natuur heeft een ecosysteem met een grote biodiversiteit een beter adaptatievermogen. Hetzelfde geldt voor organisaties.  

Verschillen moeten we niet alleen tolereren, we moeten verschillen daadwerkelijk waarderen en benutten. Voor HR en leiderschap ligt hierin een belangrijke taak weggelegd. 

Toegevoegde waarde ontstaat wanneer we verschillende perspectieven kunnen aannemen en met elkaar kunnen verbinden.

Vaak worden verschillen enkel op gedrags- en vaardigheidsniveau belicht en benut. Mijn mening is dat we dit kunnen overstijgen: een lerende organisatie ontstaat alleen wanneer er (ook/vooral) oprechte aandacht is voor wie de medewerker is (op identiteitsniveau) en waar deze voor staat (zingevingsniveau). Deze oprechte betrokkenheid leidt vervolgens tot eigenaarschap en verbondenheid van medewerkers.  

Vraag 5: Denk eens 5 jaar vooruit. Noem 2 vraagstukken waarvan je verwacht dat die topprioriteit zijn voor de organisatie waarin je (dan) actief bent. Licht kort toe hoe je vanuit je HR-rol waarde toevoegt in de aanpak van die vraagstukken.  

Toekomstbestendige organisaties houden zich over vijf jaar structureel bezig met wendbaarheid. Van medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit, wendbaarheid en eigenaarschap verwacht. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven hot topics. In het dynamisch samenspel tussen wat de organisatie vraagt en biedt en wat de medewerker kan en wil, voorzie ik de volgende uitdagingen: 

Bewustzijn en behoud van identiteit (van organisatie en individu) wordt belangrijker. Organisaties worden namelijk steeds meer fluïde en natuurlijk georganiseerd. Hoe komt hun eigenheid, ondanks vele veranderingen, tot uiting in het gedrag van medewerkers. En hoe wordt dit verankerd? Door als adviseur, trainer, coach aandacht te besteden aan dit wezenlijke aspect, breng ik menselijkheid terug in het organiseren. Ik geloof in bottom-up-verandering en sociale innovatie. 

Verandering en duurzame inzetbaarheid geef ik handen en voeten, door een duidelijke samenhang te creëren tussen HR-thema’s. De synergie die hierdoor ontstaat, zorgt voor groei en ontwikkeling van medewerkers, teams en organisatie op holistisch niveau. 

Verandering maak ik inspirerend, leuk en interactief door het inzetten van creativiteit en spel. Hierdoor zullen mensen, ook in uitdagende situaties, durven nadenken over nieuwe, ongebruikelijke strategieën en manieren van aanpak. Deze verandering, vanuit intrinsieke motivatie en betrokkenheid, resulteert in een duurzaam leer- en verandervermogen van mens en organisatie.

 

 

Deel jij mijn visie en wil jij mij steunen? Stem dan op mij als HR Talent of the Year! Samen maken we het verschil!

 

Copyright © WorkHeroes 2015 | Privacy Verklaring | Cookies
Design & development by: Timeless Design
x